Sociale Kruideniers

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "een kleine buurtwinkel met gezonde voeding gericht naar mensen met een beperkt inkomen".

URL = http://www.samenlevingsopbouwgent.be/themas/Beleidsparticipatie/Sociale-Kruidenier.htm


Beschrijving

"De Sociale Kruidenier is een kleine buurtwinkel met gezonde voeding gericht naar mensen met een beperkt inkomen, maar voor iedereen toegankelijk!

In de sociale kruidenier kan je via een doorverwijzing van het OCMW, CAW, Straathoekwerk of Kind&Gezin aan een verlaagd tarief komen winkelen. Maar in onze winkel is iedereen welkom en verkopen we ook onze eigen ambachtelijk gemaakte vegetarische producten van 'Rabot op je bord' aan een sociale en solidaire prijs. Producten kunnen besteld worden via onze eigen webshop www.rabotsite.be/nl/shop of gewoon tijdens onze open winkelmomenten.

'Rabot op je bord' producten staan voor duurzaamheid, korte keten, solidariteit, vrijwilligerswerk en zijn gezond!

Bij ons kan iedereen ook steeds terecht voor een gratis tas koffie of thee en allerhande leuke activiteiten."


Status

Gerard Hautekeur:

1.

"‘In maart 2017 is de stad Gent gestart met een nieuw project dat voedseloverschotten zal schenken aan sociale organisaties. Die verse groenten en fruit zijn afkomstig van de REO-veiling en mogen door Rabot op je bord verwerkt worden tot nieuwe producten. Bij de verkoop kan de sociale kruidenier twee prijzen hanteren: een lagere prijs voor kwetsbare groepen en de marktprijs voor de overige klanten. Die toestemming kwam er omdat de inkomsten uit de verkoop terugvloeien naar de vzw Sociale Kruideniers Gent en omdat die een sociaal doel dienen. Het absurde is dat die laatste ontwikkeling haaks staat op de caritatieve hulp van de Europese Unie. De EU schenkt het voedsel gratis weg en betaalt 200 euro per ton aan de producent. Voor de veilingen is het nu voordeliger om de subsidie van Europa (200 euro per ton) op te strijken in plaats van de groenten te verkopen tegen 90 euro per ton (of 9 cent per kg) aan sociale organisaties. Het Europese beleid stelt dat de caritatieve hulp de markt niet mag verstoren. Het is dus hoog tijd dat Europa het beleid op dat vlak bijstuurt.’ (https://wiki.commons.gent/wiki/Van_Cohousing_tot_Volkstuin)


2.

"‘Rabot op je bord maakt winst’, zegt Nele trots. ‘In 2015 hadden we 1.500 euro kosten en 5.000 euro inkomsten. Ook voor 2016 zijn de resultaten gunstig. De sociale kruidenier heeft zelf geen structurele inkomsten. Op termijn hoopt Samenlevingsopbouw Gent voldoende inkomsten te verwerven uit Rabot op je bord zodat vzw Sociale Kruideniers Gent tegen 2020 onafhankelijk van overheidssubsidies kan functioneren. Vandaar het belang van de uitbreiding van het project. Een opschaling op stadsniveau is echter niet mogelijk louter op basis van een werking met vrijwilligers’, argumenteert Nele. ‘We hebben een dubbel doel voor ogen. Aan de ene kant willen we gebruik maken van de lokale diensteneconomie of artikel 60 van de OCMW-wet om een vaste productie op poten te zetten en te verkopen. Aan de andere kant wensen we hoe dan ook de wekelijkse kookactiviteiten en vrijwilligerswerking te behouden. Het gaat om een spanningsveld tussen het behoud van een lokaal project met een stevige vrijwilligerswerking enerzijds en de opschaling op het niveau van de stad anderzijds. Dit laatste houdt een toenemende professionalisering in.’

Sociale Kruideniers Gent vzw moet op korte termijn de knoop doorhakken. Ze doet een beroep op het advies en de expertise van externe partners om klaarheid te scheppen in de kansen en bedreigingen van de opschaling van Rabot op je bord. KOMOSIE voert een onderzoeksopdracht uit over kosten en baten van een opschaling naar stadsniveau.

Ongeacht de onderzoeksresultaten van KOMOSIE zitten er al veel groeikansen in de sociale kruidenier. De stad Gent keurde recent de verhuizing goed van de sociale kruidenier naar het buurtcentrum Rabot. Hier is meer winkelruimte. Bovendien beschikt het buurtcentrum over een vaste keuken met uitbreidingsmogelijkheden. Dit biedt dan weer perspectieven voor Rabot op je bord, dat meer groenteoverschotten kan verwerken tot eigen producten. De sociale kruidenier krijgt ook nog subsidie van de stad Gent voor een halftime personeelslid die Rabot op je bord verder kan uitbouwen en begeleiden. "

Discussie

Gerard Hautekeur:

"De klassieke stadslandbouw en voedselteams zijn meestal niet toegankelijk voor kwetsbare groepen omdat ze heel sterk gericht zijn op de middenklasse en huishoudens uit de middengroepen. In het Rabot blijven die groepen niet langer aan de kant staan. Ze doen actief mee en dragen bij aan de lokale economie. Het is een vorm van democratisering, die tot uiting komt in het verhaal van de sociale kruidenier en Rabot op je bord. Ik ben ervan overtuigd dat de stadsakkers in combinatie met de sociale kruidenier maatschappelijk kwetsbare groepen wel degelijk een alternatief kunnen bieden.

‘De vzw Sociale Kruideniers Gent werd opgericht in 2013. Ze wordt ondersteund door Samenlevingsopbouw Gent’, schetst opbouwwerkster Nele De Wulf, die de werking van de sociale kruidenier in het Rabot coördineert. ‘De sociale kruidenier is een buurtwinkel waar klanten met een beperkt inkomen een basisaanbod aan voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten kunnen kopen tegen een voordelig tarief. Die producten zijn dertig procent goedkoper dan de laagste marktprijs. Fruit en groenten zijn zelfs zeventig procent goedkoper. Na een sociaal onderzoek door het OCMW Gent, Straathoekwerk, Kind & Gezin of het CAW Oost-Vlaanderen kunnen mensen met een beperkt inkomen aanspraak maken op dit sociaal tarief. Andere klanten zijn ook welkom in de winkel maar zij kunnen enkel de zelfgemaakte producten van Rabot op je bord kopen tegen marktprijs. De sociale kruidenier is meer dan een winkel die basisproducten aanbiedt tegen een sociaal tarief. Het is ook een ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt. Het creëert kansen voor vrijwilligerswerk en sociale tewerkstelling. De sociale kruidenier werkt mee aan de vermindering van voedseloverschotten. In dit brede opzet is de sociale kruidenier een schakel in de armoedebestrijding. Hij werkt trouwens onder het motto ‘Noodhulp onder protest’. Bij het verlenen van noodhulp moet er volgens de vzw Sociale Kruideniers Gent een perspectief van structurele verandering zijn. ‘Samen met mensen in armoede ijveren we voor een menswaardig inkomen voor iedereen’, aldus Nele. ‘Op termijn moet noodhulp overbodig worden zodat ook sociale kruideniers en andere voedselinitiatieven geen bestaansreden meer hebben.’

‘De sociale kruidenier staat niet op zich, maar is een belangrijke partner van het project stadstuinen,’ vertelt Nele. ‘De stadsakkers vinden er een afzetplaats voor de geoogste groenten. Maar aangezien de sociale kruidenier niet alle groenten en fruit kan verkopen, zijn we gestart met het project Rabot op je bord. Het is ontstaan als experiment om de groenten van de stadsakker en voedseloverschotten te verwerken tot soepen, sauzen, seitan, boterhamspreads en chutney.’

Rabot op je bord is een voorbeeld van nicheproducten die je niet in de grootwarenhuizen aantreft, en evenmin in andere kruidenierszaken. ‘We richten ons hiermee op de middenklasse in de wijk, die bereid is de marktprijs te betalen. Verder verkopen we onze producten ook via de voedselteams. Klanten kunnen onze producten nu ook online bestellen via onze webshop. De winst wordt opnieuw in de vzw geïnvesteerd.’ (https://wiki.commons.gent/wiki/Van_Cohousing_tot_Volkstuin)


Het project voor een sociale kruidenier in de wijk Meulestede

Gerard Hautekeur:

"‘Sinds april 2015 beschikt de sociale kruidenier over een eigen webshop. Klanten kunnen hun bestelling plaatsen en die bij de sociale kruidenier komen ophalen. De openingsuren van de sociale kruidenier worden uitgebreid, tijdens de werkuren en ook op een paar avonden. Verder willen we het aantal afhaalpunten uitbreiden, onder meer via sociale restaurants. Voorlopig gebruiken we de keuken van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, maar voor de toekomst zoeken we nieuwe opportuniteiten en andere partners.’

Nele is bijzonder opgetogen over de groeiende interesse en de nieuwe vooruitzichten voor de sociale kruidenier en in het bijzonder voor Rabot op je bord. ‘Midden oktober ging een eetcafé in Zwijnaarde open. Iedere week zal het producten afnemen die Rabot op je bord klaarmaakt, zoals soep, spaghetti en chutney.

Daarnaast kwam er vanuit de wijk Meulestede een vraag om er een (coöperatieve) sociale kruidenier op te zetten.

In tegenstelling tot het dichtbebouwde Rabot met zijn vele winkels en voorzieningen, is er in Meulestede geen middenstand. In dit gebied aan de haven zijn vooral appartementen gebouwd. KOMOSIE, de koepel van de milieuondernemers in de sociale economie, heeft de kostprijs berekend voor de opening van een sociale kruidenier in Meulestede. Op basis van de gunstige resultaten zal Samenlevingsopbouw Gent er een coöperatieve, solidaire buurt- winkel openen. Het zou volgens Nele de ideale werkplek zijn om er mensen op te leiden in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet. De stad Gent bleek ook geïnteresseerd om hierin te investeren en zal de consultancy van de stedelijke dienst ter beschikking te stellen.’ (https://wiki.commons.gent/wiki/Van_Cohousing_tot_Volkstuin)

More Info

  • nele.de.wulf@samenlevingsopbouw.be