NUCLEO

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "NUCLEO ontwikkelt kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers in Gent en omgeving voor kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines".

URL = https://www.nucleo.be/

Werkt nauw samen met de Stad Gent.


Beschrijving

"NUCLEO ontwikkelt kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers in Gent en omgeving voor kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines.

We verruimen en verdiepen onze atelierwerking door bijzondere aandacht voor de sociale omgeving, een doorgedreven artistieke vernetwerking en de nood aan productiefaciliteiten.

We ontwikkelen een visie op atelierbeheer en -beleid in Vlaanderen en fungeren als kenniscentrum voor andere organisaties en lokale overheden die ateliers willen ontwikkelen en beheren.


Atelierproblematiek

In tegenstelling tot de ons omringende landen was er in Vlaanderen tot voor kort nauwelijks sprake van een degelijk atelierbeleid. Veel kunstenaars ondervinden echter problemen bij het zoeken naar een degelijke werkruimte. De financiële positie van de kunstenaar is in de regel fragiel: zijn inkomen is niet alleen laag, maar ook discontinu. Daarenboven vormt het huren van een woning én een werkruimte een zware financiële belasting. Daarom werken veel kunstenaars noodgedwongen thuis. Dit creëert vaak een allerminst veilige situatie, als er bijvoorbeeld met gevaarlijke producten gewerkt wordt, en zeker als er ook kleine kinderen wonen.

Veel van deze atelierproblemen zijn terug te voeren tot het ontbreken van een beheerstructuur, die zich verantwoordelijk voelt voor de specifieke facilitaire vraagstukken van kunstenaars. NUCLEO tracht een stukje van deze lacune in te vullen door het creëren en aanbieden van betaalbare en kwaliteitsvolle ateliers aan zowel debuterende als erkende kunstenaars uit uiteenlopende disciplines. Dat is geen overbodige luxe, want de nood aan degelijke ateliers voorzien van water, elektriciteit, verwarming en sanitair is groot: NUCLEO ontvangt wekelijks aanvragen.


Broedplaats: Werkruimte voor kunstenaars

NUCLEO vzw ontwikkelt en beheert kwaliteitsvolle en betaalbare werkruimtes in Gent en omgeving. Vanuit een procesgerichte visie biedt NUCLEO kunstenaars de vrijheid om hier zonder prestatiedruk te kunnen creëren. Pas afgestudeerde kunstenaars worden zo aangespoord om na hun studies in Gent te blijven wonen en werken.

De Stad Gent is dan ook een belangrijke partner in het vormgeven van het atelierbeleid en het zoeken naar geschikte panden voor een al dan niet tijdelijke herbestemming als atelierruimtes.


Springplank: Artistiek netwerk

NUCLEO vzw engageert zich voor een stimulerende werkomgeving voor haar kunstenaars. Ze worden de kans geboden om met het bredere kunstenveld in contact te komen.

De organisatie organiseert daartoe jaarlijks Open Ateliers, promoot de kunstenaars in residentie via haar website en nodigt occasioneel curatoren en conservators uit voor een atelierbezoek.


Werkplaats: Productiefaciliteiten

Kunstenaars hebben niet enkel behoefte aan een werkruimte, maar ook aan de nodige productiefaciliteiten, gaande van een zeefdrukpers tot een keramiekoven.

NUCLEO wil, in samenwerking met de Stad Gent, onderzoeken hoe binnen het Gentse kunstenveld tegemoet gekomen kan worden aan deze nood.


Maatschappelijke inbedding

NUCLEO vzw voert een atelierbeleid met aandacht voor de sociale omgeving van haar ateliers. De ateliers liggen immers doorgaans ingebed binnen een stedelijke context.

NUCLEO stimuleert niet enkel het contact tussen de kunstenaars onderling, maar ook met de buurt waar de ateliers zich bevinden. Dit gebeurt via uiteenlopende evenementen en de actieve deelname aan sociaal-artistieke projecten.


Kenniscentrum en laboratorium

NUCLEO vzw bevraagt permanent de eigen werking en het gevoerde atelierbeleid. De vereniging breidt immers voortdurend haar expertise uit.

Via haar netwerken op Vlaams en internationaal niveau informeert NUCLEO zich bovendien over nieuwe ontwikkelingen inzake atelierbeleid en -beheer.

Tenslotte wil NUCLEO vzw vanuit haar kennis en expertise andere organisaties adviseren, een doordachte visie op atelierwerking ontwikkelen en een actieve rol spelen in het Vlaamse atelierbeleid.

In de eerste plaats richt NUCLEO zich op beeldende kunstenaars. Bij uitzondering kunnen ook creatieve ondernemers en culturele organisaties een plek krijgen binnen onze werking." (https://www.nucleo.be/overons/index/nl)


Locatie

Lange Violettestraat 239 te 9000 Gent