Grond voor Biolandbouw

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= Natuurpunt, een organisatie die gronden aankoopt voor natuurbehoud, helpt ook om gronden in de stad te vinden, die kunnen dienen voor biolandbouw


Discussie

Natuurpunt:

"Natuurpunt Gent heeft de laatste maanden veel contact met biolandbouwers en de sector van de biolandbouw. Als vereniging streven we naar een win-winsituatie door samenwerking tussen het natuurbehoud en de biolandbouw. Zo kunnen we elkaars doelstellingen ondersteunen, kan Natuurpunt bioboeren helpen in de zoektocht naar landbouwgrond en kennis leveren op het vlak van grondaankopen, het verhogen van de biodiversiteit en soortenbescherming, en kunnen biolandbouwers hun kennis inbrengen over duurzame voedselvoorziening en de sociale meerwaarde van landbouw die gedragen wordt door de gemeenschap.

Samenwerking vergt goede afspraken en kennis van elkaars doelstellingen. Voor Natuurpunt is de bestemming van de grond van cruciaal belang. In een landbouwbestemming is het wenselijk dat biolandbouw de hoofdrol krijgt in plaats van de gangbare industriële landbouw. De transitie van onze landbouw is een van de belangrijkste opgaven, niet alleen voor het leefmilieu en het klimaat, maar ook voor de biodiversiteit. Hier ligt een enorme uitdaging.

In een natuurbestemming moet er een natuurbeheer komen dat gericht is op het vergroten van de biodiversiteit. De sector van de biolandbouw kan daarin ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het maaien van graslanden of door begrazing met vee, maar de einddoelstelling is natuurwinst, natuurbehoud en natuurontwikkeling. In verwevingsgebieden zoals valleigebied en agrarisch gebied met ecologisch belang zou een verwevenheid van biolandbouw en natuurbehoud mogelijk moeten zijn." (geen preciese bronvermelding)

Voorbeeld

Natuurpunt:

"Momenteel is er al een eerste concrete samenwerking op het terrein in voorbereiding. In de Goedingekouter in Afsnee werkt Natuurpunt Gent samen met biolandbouwers, een plaatselijke enthousiaste landbouwer, een echtpaar dat een hoeve in eigendom heeft en het OCMW Gent aan een veelbelovend initiatief. Iedereen levert een bijdrage en brengt eigen expertise in. De eigenaars van de hoeve willen die ter beschikking stellen als stadsboerderij, waar ze een sociaal project willen uitbouwen. Natuurpunt Gent zorgt voor een soortenbeschermingsplan en ondersteunt acties om de biodiversiteit te verhogen, zoals akkerrandbeheer. De reguliere plaatselijke landbouwer is bereid om aan die acties mee te werken en eventueel een deel van zijn grond te ruilen en zijn machines mee in te zetten in het project. Het OCMW van Gent wil als grootste eiggnaar in de Goedingekouter een deel van zijn gronden reserveren voor dit project. De bioboeren hebben in overleg met alle partners een businessplan uitgewerkt dat ook biodiversiteitsdoelen bevat. Hopelijk kunnen we vanaf 2017 starten met de concrete uitwerking van dit project op het terrein." (preciese bronvermelding ontbrak)