Delende Samenleving

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= dit concept wordt gebruikt als leidraad voor de aktiviteiten van de Dienst Ontmoeten en Verbinden - Stad Gent, in kontrast met het concept Deeleconomie


Discussie

Via de Dienst Ontmoeten en Verbinden - Stad Gent.

Brondocument: Aanzet visie deeleconomie binnen OTV: Sofie Van Moeffaert


Waarom gebruiken we delende samenleving in plaats van deeleconomie?

Sofie Van Moeffaert:

"De term ‘delende samenleving’ past beter onder de missie van Dienst Ontmoeten en Verbinden omwille van:

Deeleconomie omvat wel degelijk het woord economie en is afhankelijk van de context: de één heeft het over netwerk-economie, de ander over samenwerkingseconomie, share-economy ook wel peer-to-peer economie genoemd.

Dé driver van deeleconomie is hyperconnectiviteit waarbij mensen door internet en sociale media met elkaar verbonden worden. Vanuit de industriële economie zijn we doorgegroeid naar de internet economie en bevinden we ons nu volop in de netwerkeconomie. Alles wat we nodig hebben, krijgen of delen we met elkaar en waar nodig kopen we het zonder een tussenkomst van een bedrijf of instelling. In literatuur en tijdens de netwerkdag van de Sociale Innovatiefabriek bleek nog maar eens dat de netwerkeconomie binnen internet en de sociale media vooral een bepaald publiek bereikt, meer specifiek de middenklasse. Binnen OTV willen we inzetten op persoonlijk contact en ook de kwetsbare groepen bereiken. Vb. deze doelgroep maakt geen of quasi geen gebruik van gratis platforms op internet zoals gratis in Gent, freecycle, etc. "

OTV spitst zich toe op één facet binnen de deeleconomie.

Michel Bauwens, oprichter van P2P foundation en een gekende tedspreker over deeleconomie heeft de onderdelen van deeleconomie benoemt.

Met de Dienst Ontmoeten en Verbinden zetten we in op de kwadranten mét een sociaal nut die niet winstgevend zijn." (visie document OTV)."

Voor schema met uitleg, zie: Deeleconomie


Waarom is de delende samenleving voor Dienst Ontmoeten en Verbinden belangrijk?

Sofie Van Moeffaert:

* Verbinden van bewoners

Het delen, ruilen en herstellen van goederen zorgt voor nieuwe contacten tussen bewoners. Het verhoogt de solidariteit tussen bewoners en zorgt ervoor dat er nieuwe netwerken ontstaan.

De delende samenleving is een middel om tot het ontmoeten en verbinden van bewoners te komen.


* Kleine ontmoeten

Bevorderen van contacten tussen bewoners door een nieuwe ontmoetingsplaats te creëren

Vb. kleine ontmoeten aan de give-box: dagelijks bezoeken heel wat bewoners de giveboxen in de wijken. Een give-box kan drempelverlagend werken.

Vb. een elektrisch toestel wordt hersteld door een handige buurtbewoner tijdens een Repair Cafe.

De bereidheid van het delen van kennis zorgt voor vertrouwen en verbondenheid.


* Inspelen op behoefte en behoefte creëren

Het delen, ruilen en herstellen van goederen is aan een opmars bezig. Het meer doen met minder wekt de interesse van heel wat bewoners (een divers en vooral nieuw publiek voor OTV). We spelen in op vragen en behoeften van bewoners. En tegelijkertijd maken we andere bewust van het belang van de niet-commerciële kant van de deeleconomie door voor hen nieuwe zaken aan te bieden. (vb. give box, repair café)

Bewoners ervaren een win-win door naar het buurtcentrum te komen. Ze komen bv in eerste instantie om iets te laten repareren, maar leren er in tweede instantie ook andere buren kennen. Door een nieuw aanbod uit te werken dat inspeelt op de behoefte van bewoners bereiken we een ruimer publiek dat voordien niet eerder naar het buurtcentrum kwam. Dit biedt opnieuw kansen voor de buurtwerkers.


* Inzet op gebruikseconomie:

Het uitwisselen, ruilen en herstellen van goederen kan een hulp zijn voor bewoners in een precaire financiële situatie. (doelgroep Buurtwerk)


Wat doen we en waar willen we naartoe?

Sofie Van Moeffaert:

"Veel initiatieven zijn reeds jaren terug spontaan gegroeid binnen de werking. Dit lang vooraleer de term deeleconomie ‘een hippe’ uitstraling kreeg. Denken we bijvoorbeeld aan de vele herstelateliers voor textiel in de wijken. Het aantal spontane initiatieven stijgt in wijken en we ontvangen ook vragen naar initiatieven om vb. voedselverspilling na te gaan.


We gaan ook na welke partners we op stadsniveau nog meer kunnen betrekken bij dit gebeuren om zo:

-eilandvorming tegen te gaan;

-de krachten te bundelen

en ons de kans te geven om vooral de focus te kunnen leggen op dialoog en contact tussen bewoners en het uitwerken van nieuwe netwerken.


Geen enkele stadsdienst bundelt momenteel alle aspecten van deeleconomie. Er is geen overkoepelend platform en het item komt op diverse overleggen steeds bovendrijven.

Er zijn veel facetten van deeleconomie, denken we maar aan de complementaire munten in het Rabot en Ledeberg, de lets, deeltuinen en sites zoals wijdelen-solidaire-it, etc. Momenteel is er hieromtrent geen stadsbreed gedragen verhaal.

Vanuit OTV achten we het niet onze taak om een overkoepelend platform hiervoor op te zetten. Wel willen we andere diensten informeren over onze insteek omtrent deeleconomie.

Zo hadden we reeds een afstemmingsgesprek met Vormingplus en het Gents Milieufront. Vormingplus organiseert zelf geen Repair Cafes , maar ondersteunt vooral initiatiefnemers buiten het Gentse grondgebied en voornamelijk in het Meetjesland.

Het GMF op haar beurt organiseert gemiddeld vier Repair Cafés per jaar en start in september 2016 als nieuwe partner in het geheel. Zij zullen in enkele wijken de organisatie op zich nemen waardoor de focus van OTV meer op dialoog en ontmoeting kan liggen. (inschakelen expert)

We willen in de toekomst onder meer met volgende stadsdiensten afstemmen en ons aanbod (nog beter) bekend maken: dienst economie-milieu en klimaat- sociaal regisseurs- tewerkstelling."


Wanneer kunnen we vanuit Dienst Ontmoeten en Verbinden inzetten op deeleconomie?

Sofie Van Moeffaert:

"Deeleconomie promoten of stimuleren is nooit het doel op zich, maar kan een middel zijn om tot ons doel ‘ontmoeten en verbinden van bewoners’ te komen.

Er is een behoefte vanuit bewoners naar deeleconomie. Deze behoefte kan aangegrepen worden om onrechtstreeks in te zetten op ontmoeten en verbinden.

Wanneer OTV kan inzetten op vormen van P2P waarbij er geen centrale controle en geen winstbejag is.

Wanneer er ontmoeting en verbinding tussen bewoners mogelijk is door gedeelde kennis

Bewoners dragen vrijwillige bij tot het delen van kennis, er is een menselijke samenwerking om problemen op te lossen Hierbij zijn Repair Cafés het perfecte voorbeeld.

bv. een elektrisch toestel wordt hersteld door een handige buurtbewoner,

De bereidheid van het delen van kennis zorgt voor vertrouwen en verbondenheid.

Wanneer er ontmoeting en verbinding tussen bewoners is door gedeelde goederen

Vb. dagelijks bezoeken heel wat bewoners de giveboxen in de wijken, kleine ontmoeten

Op maat van de wijk-stadsdeel. In afstemming met wat er reeds in de wijken georganiseerd wordt.

Mee opgenomen in de wijkplanning en met een bewuste keuze waarom en waar willen we naartoe. (meten)"


Aktivitetien van de Dienst OTV: Wat doen we nu?

A.DOORGEEFSYSTEMEN

De Dienst Ontmoeten en Verbinden zet al enkele jaren in op het populaire fenomeen van ruilen en delen met elkaar. Want dit is niet alleen goed voor het milieu en de portemonnee, maar ook om nieuwe contacten in jouw buurt te leggen. En daar draait het och allemaal om.

Overzicht van enkele doorgeefsystemen:

Er staan doorgeefkasten of give boxen met allerlei materiaal gaande van kledij tot huisraad en boeken in volgende buurtcentra: Bloemekenswijk- Nieuw Gent- Sluizeken- Gentbrugge- Rooigem- Muide en Brugse Poort. We reiken dit ook aan als methodiek voor anderen:

De Bloemekenswijk beschikt over een mobiele give-box die door wijkorganisaties gebruikt kan worden tijdens evenementen. (camionette noodzakelijk bij vervoer)

De wijk Dampoort beschikt over een caravan die ingericht is als een doorgeefbazaar voor sport-; spel-; en schoolmateriaal. Deze kan ook door buurtinitiatieven ontleend worden. (trekhaak en extra nummerplaten zijn noodzakelijk)


B.REPAREERSYSTEMEN

Maar wat als het stuk is?

Dan zijn er nog de laagdrempelige herstelinitiatieven in verschillende wijken.

Repair Cafés

Wat?

Repair Cafés zijn gratis laagdrempelige bijeenkomsten, waarop buurtbewoners elkaar op vrijwillige basis helpen, bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden… aan de slag. In Gent werd een samenwerkingsverband tussen de Dienst Buurtwerk, de Lokale Dienstencentra en IVAGO opgericht om Repair Cafés in de 19de eeuwse gordel te organiseren.

Naaiatelier voor kleine herstellingen vb.BC NG-SA, BC BLO ."