CLT Gent

From gentCommonsWiki
Jump to: navigation, search

= "een verenigingsvorm die een (gemeenschaps)gronden verwerft, ontwikkelt en beheert (als) ... een nieuw woon- en gemeenschapsmodel dat betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aanbiedt aan kwetsbare bewoners". [1]

URL = http://cltgent.be/

Beschrijving

CLT Gent:

"CLT Gent wil een vernieuwend en democratisch model uitwerken om op gemeenschapsgronden woningen te realiseren tegen betaalbare prijzen en om eigendommen kwalitatief en duurzaam te (ver)bouwen met de focus op kwetsbare groepen. CLT Gent maakt de expliciete keuze te werken voor en met kwetsbare groepen." [2]

CLT is de afkorting van Community Land Trust, letterlijk vertaald: een verenigingsvorm die een (gemeenschaps)gronden verwerft, ontwikkelt en beheert. De ambitie van een CLT reikt echter veel verder dan de letterlijke vertaling van de term. Een CLT is eennieuw woon- en gemeenschapsmodel dat betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aanbiedt aan kwetsbare bewoners.

CLT combineert de voordelen van sociale huur (betaalbaarheid) en sociale koop (woonzekerheid en woonkwaliteit), maar de middelen die een overheid in het systeem investeert, worden telkens opnieuw hergebruikt. CLT's zijn ontstaan bij de zoektocht naar hoe koopwoningen betaalbaar kunnen zijn voor iedereen. Voor lokale overheden zijn CLT's een nuttig instrument om het recht op wonen te realiseren.

De C in CLT staat voor community of gemeenschap en duidt aan dat de bewoners een sterk engagement hebben naar de gemeenschap waarin de CLT zich ontwikkelt." (http://cltgent.be/wat-clt)

Kernwaarden

"Volgende kernwaarden staan hierbij centraal:


  • Financieel leefbaar i.p.v. financieel haalbaar

Al te vaak wordt verondersteld dat wonen in een technisch goede woning ook kwalitatief leven is. Echter, vele huishoudens wonen in een technisch behoorlijke woning maar hebben door omstandigheden geen financiële marge meer om hun sociale leefkwaliteit te onderhouden. Deelnemen aan sociale activiteiten lukt niet, zorgen voor kinderen (bv. aankoop buggy, kinderbed,...), transportkosten, zelfontwikkeling,... worden problemen omwille van gebrek aan financiële marges. Vereenzaming of sociale uitsluiting zijn grote valkuilen voor deze doelgroep. CLT wil 'echt betaalbare' woningen aanbieden, waarvan de afbetaling ‘financieel leefbaar’ is en niet enkel ‘financieel haalbaar’. Men moet een marge hebben die toelaat z’n leven kwalitatief te ontplooien. CLT kan investeren zowel in vastgoed als in de ontwikkeling van sociaal kapitaal, waardoor maatschappelijk zwakkeren zich verder kunnen ontplooien en mogelijk op termijn uit deze doelgroep groeien. Dit geeft een sterke sociale impuls.


  • Volhoudbare ontwikkeling

De term ‘duurzame ontw ikkeling’ in de Nederlandse taal wekt veel verw arring. Vaak wordt duurzaamheid enkel geïnterpreteerd in de milieusfeer. Vandaar dat er steeds meer stemmen opgaan om de Zuid-Afrikaanse of Duitse vertaling van het begrip ‘sustainable development’ te gebruiken, namelijk ‘volhoudbare ontwikkeling'. Volhoudbaarheid veronderstelt naast een economische component, sociale en ecologische component dus ook een participatieve dimensie: inspraak van burgers en engagement van alle betrokken partners in de geest van medeverantwoordelijkheid. Zingeving en respect voor elkaar staan dus centraal in ‘volhoudbare ontwikkeling’.


  • Wederkerigheid

Iedere eerlijke inzet voor en van kwetsbare groepen houdt in de eerste plaats de erkenning in van de eigen kwetsbaarheid. Binnen CLT wordt niet voornamelijk en enkel geappeleerd op het menselijk vermogen tot het opnemen van verantwoordelijkheid, maar ook op het recht van mensen om ondersteund te worden zodat ze een menswaardig bestaan kunnen hebben.

Wederkerigheid bestaat in het op gang brengen van een dynamiek waardoor, diegenen die in de vicieuse cirkel van armoede en sociale uitsluiting zijn terecht gekomen, mee verantwoordelijkheid kunnen nemen, mekaar kunnen helpen, ondersteunen en wederzijds versterken. Hierbij vertrekken we niet enkel van individuele verantwoordelijkheid, maar ook de wederkerige verantwoordelijkheid waarbij dienstverlening en begeleiding mensen ondersteunt in het realiseren van hun rechten. Deze wederkerigheid vind je ook in de participatie van de buurt, sponsors en beheerders.

Hierbij sluit de uitwerking van CLT aan bij de visie van Geldof: ‘wederkerigheid vragen kan maar wanneer men tegelijk ook werk maakt van het verkleinen van de groeiende ongelijkheid, herverdeling opnieuw op de agenda wil plaatsen, het armoede¬beleid eindelijk wil versterken, en van steden terug echte emancipatiemachines wil maken’." (http://cltgent.be/clt-gent/visie)

Status

"De Vlaamse minister van wonen, Liesbeth Homans, kent CLT-Gent een subsidie toe van 25.000 euro voor de opmaak van een CLT-draaiboek. Het is een manier om alle toekomstige initiatiefnemers van een CLT-project te ondersteunen. Vzw CLT Gent krijgt als eerste Vlaamse CLT-initiatief de opdracht.

Het draaiboek moet af zijn tegen eind 2017 en zal beschrijven hoe je doordacht en stapsgewijs een Community Land Trust opricht.


Het draaiboek zal diverse CLT-kwesties aankaarten, zoals:

  • de oprichting van een trust (de ‘T’ in CLT), waar het Gentse model kiest voor de rechtsvorm van de stichting;
  • de organisatie en de financiering van het bouwproject, met aandacht voor de participatie van de toekomstige bewoners;
  • de manier waarop je een CLT-woning toegewezen krijgt
  • en de overeenkomst tussen de kopers van de CLT-woning en de trust.

Ten slotte zal CLT Gent in het draaiboek ook aangeven wat de kritische succesfactoren, risico's en opportuniteiten zijn van een CLT-project." (http://cltgent.be/clt-draaiboek-tegen-eind-2017)

Meer Informatie